Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 6 leden, voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door de ouders zijn gekozen.

De medezeggenschapsraad wordt in een aantal zaken in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen bestuursbesluiten en ten aanzien van andere kwesties behoeft het bevoegd gezag instemming van de medezeggenschapsraad. In een aantal aangelegenheden wordt in het advies/instemmingsrecht onderscheid gemaakt tussen het ouderdeel en het personeelsdeel.

In het medezeggenschapsreglement zijn alle rechten en plichten nader omschreven. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt u zich altijd tot een van de leden richten.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraden van de scholen van EduMare tezamen vormen een Gemeenschappelijke MR. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot besluiten die door het bestuur van EduMare genomen worden.

De MR heeft geen zeggenschap over aangelegenheden die wettelijk zijn vastgelegd.
De MR bestaat uit tenminste  3 ouders en 3 leerkrachten.

Indien u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school.
Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr-branding@edumarevpr.nl