groep 7b/8
Juf Zoë, meester Peter, Juf Danisha

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 7b/8

Onze groep 7b/8 kunt u vinden in het achterste lokaal op de begane grond van het Bresgebouw
De groep bestaat uit 29 leerlingen (10 lln. gr 7 /19 lln. gr 8) en er wordt lesgegeven door meester Peter Oole.
Voor de leesstof uit groep 7 wordt er uiteraard afgestemd met de groep 7a naast ons in het Bresgebouw.

meester Peter

 
In groep 7 wordt het vakkenpakket nog meer uitgebreid  binnen vakken als natuur, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis , studievaardigheden en verkeer komen vanaf nu ook aan bod.
Ook wordt er meer van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen gevraagd.

Op dinsdag krijgen de leerlingen vanaf januari les van juf Thysia, die ook op eventueel andere dagen de Bapo-vervanging van meester Peter zal vervullen.
Meester Peter is (behoudens de Bapodagen (zie groepskalender) wel elke dag aanwezig, maar is op dinsdag uitgeroosterd stagebegeleiding van onze diverse stagiares op school.)
 
juf Danisha juf Zoë Op maandag, dinsdag en woensdag wordt de klas ondersteunt door juf Danisha (2e jaars stagiaire onderwijsassistente.
Vanaf 9 februari zal de groep steeds vaker een oude bekende voor de groep te zien krijgen. Vanaf dan loopt Juf Zoë haar Lio-stage in onze groep.
De bovengroepen in het Bresgebouw genieten dan van een optimale ondersteuning qua lesuren.
In de bovenbouwgroepen 7a en 7b/8 zullen we vanaf februari/maart  gebruik maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden om de leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen en evrder te helpen.
Engels krijgt twee keer per week aandacht. Een keer vanuit de methode en een keer doen we een andere activiteit in het Engels. Dit kan een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel.

In groep 7/8 leren de leerlingen steeds meer naar hun eigen kunnen en kennen kijken. 
Daarbij wordt bij het lesgeven extra nadruk gelegd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid, plannen en agendagebruik. (de tien leerlingen van groep 7 worden omdat dat organisatorisch makkelijk is meegenomen binnen deze lessen.  
Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.

Hierbij zal de uitslag van de Entreetoets ook een eerste aanwijzing geven richting het definitieve advies VO. 
Eind groep 7 krijgt de leerling en zijn ouders / verzorgers een voorlopig schooladvies te horen.
NB Voor de leerlingen en ouders van groep 8 zullen er dit jaar nog adviesgesprekken plaats vinden eind september/begin november.
 
In dit leerjaar zal er ook een verkeersexamen afgenomen worden bij groep 7.
Dit houdt een theoretisch examen en een praktijkexamen op de fiets in.
Door de Coronaperiode van afgelopen jaar heeft groep 8 het praktijkexamen gemist en er zal naar worden gestreefd dat deze leerlingen het praktijkgedeelte dit schooljaar in mogen halen.

Ter voorbereiding op het Anglia-examen eind groep 8, wordt er in de loop van de laatste maand van het schooljaar van groep 7
 een proef-examen afgenomen.

In groep 7/8 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van een vakleerkracht. (meester Ralph (ma)/ juf Jaquille(vrij) ). De gymtijden zijn te vinden op het gymrooster.

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. De vorderingengesprekken vinden eind november plaats.


Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.