Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Medezeggenschapsraad (MR): meepraten of meebeslissen?

Wat houdt medezeggenschap precies in?

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 6 leden, voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door de ouders zijn gekozen.

De medezeggenschapsraad wordt in een aantal zaken in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen bestuursbesluiten; ten aanzien van andere kwesties behoeft het bevoegd gezag instemming van de medezeggenschapsraad. In een aantal aangelegenheden wordt in het advies/instemmingsrecht onderscheid gemaakt tussen het ouderdeel en het personeelsdeel.

In het medezeggenschapsreglement zijn alle rechten en plichten nader omschreven. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt u zich altijd tot een van de leden richten. U kunt mailen naar: mr.branding@primovpr.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraden van de scholen van de PRIMO tezamen vormen een Gemeenschappelijke MR. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot besluiten die door het bestuur van de PRIMO genomen worden.

Instemmingsrecht
Dit gaat over zaken die alleen onze school aangaat en waarbij het schoolbestuur geen besluit mag nemen zonder instemming van de MR.

Het adviesrecht
De MR is adviserend bij  het vaststellen of wijzigen van het activiteitenplan of schoolplan van de school.
Om advies of instemming te kunnen geven kan de MR de achterban raadplegen. Dit zijn de ouders en het personeel.

Géén medezeggenschap 
heeft de MR over aangelegenheden die wettelijk zijn vastgelegd.

Leden van de Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit tenminste  3 ouders en 3 leerkrachten.

Voor dit schooljaar zijn dat :
Marloes Brussen (MBr) voorzitter Cynthia van Linschoten (CL) deelnemer regioraad Renske Donselaar (RD) plaatsvervangend voorzitter Jasmin Jenczmyk (JJ) Helen Hendriks (HH) Notulist Mirjam Berkelaar (MB) penningmeester Gerrit Bussink (GB) bestuur (afwezig)

Oudergeleding:
Renske Donserlaar
ouderlid,
voorzitter

 
Marloes Brussen
ouderlid

 
Cynthia van Linschoten
ouderlid,
deelnemer regioraad
 
Personeelsgeleding:
Jasmin Jenczmyk
teamlid
deelnemer regioraad


 
Helen Hendriks
teamlid,
penningmeester


 
Majka Vis
teamlid,
secretaris-notulist


 
 

Indien u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school.
Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr.branding@edumarevpr.nl

documenten en verslagen van de MR
Mocht U geïnteresseerd zijn in de MR notulen.
de meest recente notulen kunt u hier lezen. De notulen van voorgaande jaren zijn te lezezn op papier.
Vraag de directie of één van de MR-leden  waar de map staat
 

Notulen schooljaren 


2021 t/m 2022
Notulen 14-03-2023
Notulen 20-01-2023
Notulen 07-12-2022
Notulen 09-11-2022
Notulen 09-06-2022
Notulen 23-03-2022
Notulen 20-01-2022
Notulen 11-11-2021
Notulen 29-09-2021
Notulen 08-04-2021
Notulen 07-01-2021