Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Medezeggenschapsraad (MR): meepraten of meebeslissen?

Wat houdt medezeggenschap precies in?

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 6 leden, voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door de ouders zijn gekozen.

De medezeggenschapsraad wordt in een aantal zaken in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen bestuursbesluiten; ten aanzien van andere kwesties behoeft het bevoegd gezag instemming van de medezeggenschapsraad. In een aantal aangelegenheden wordt in het advies/instemmingsrecht onderscheid gemaakt tussen het ouderdeel en het personeelsdeel.

In het medezeggenschapsreglement zijn alle rechten en plichten nader omschreven. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt u zich altijd tot een van de leden richten. U kunt mailen naar: mr.branding@primovpr.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraden van de scholen van de PRIMO tezamen vormen een Gemeenschappelijke MR. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot besluiten die door het bestuur van de PRIMO genomen worden.

Instemmingsrecht
Dit gaat over zaken die alleen onze school aangaat en waarbij het schoolbestuur geen besluit mag nemen zonder instemming van de MR.

Het adviesrecht
De MR is adviserend bij  het vaststellen of wijzigen van het activiteitenplan of schoolplan van de school.
Om advies of instemming te kunnen geven kan de MR de achterban raadplegen. Dit zijn de ouders en het personeel.

Géén medezeggenschap 
heeft de MR over aangelegenheden die wettelijk zijn vastgelegd.

Leden van de Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit tenminste  3 ouders en 3 leerkrachten.

Voor dit schooljaar zijn dat :

Oudergeleding:
Tony de Pina Gomes
voorzitter,
lid GMR

 
Louise Poldervaart
lid

 
Cynthia van Linschoten
lid

  
Personeelsgeleding:
Loes van Opstal
lid
leerkracht groep 5

 
Charlotte de Klerk
lid
leerkracht groep 1c

 
Mirjam Berkelaar
secretaris-notulist,
leerkracht groep 1b

 
 

Indien u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school.
Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr.branding@primovpr.nl

documenten en verslagen van de MR
Mocht U geïnteresseerd zijn in de MR notulen.
de meest recente notulen kunt u hier lezen. De notulen van voorgaande jaren zijn te lezezn op papier.
Vraag de directie of één van de MR-leden  waar de map staat
Notulen schooljaar 2019-20120
Notulen 19-09-2019
Notulen 31-10-2019
Notulen 28-11-2019
Notulen 03-02-2020

uitslag enquêteTSO
Resultaten enquête Tussen Schoolse Opvang (TSO) enquête zijn klaar. Lees hier het verslag
Adviesrapport Continurooster OBS Branding

Er is door de projectgroep cotinurooster het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een in te voeren continurooster bij ons op school. Daarover is een rapport verschenen. Lees hier het rapport.