Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Medezeggenschapsraad (MR): meepraten of meebeslissen?

Bij ons is de Medezeggenschapsraad een raad, die als “tussenorgaan”  functioneert tussen schoolbestuur , ouders  en personeel.
De Medezeggenschapsraad is bevoegd alle aangelegenheden die onze school betreffen, met het schoolbestuur te bespreken.
 
Voor zaken in het belang van alle openbare scholen op Voorne Putten, vallende onder het PRIMO-schoolbestuur, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onderwerpen die hier ter sprake komen zijn o.a.:  vakantierooster, cao leerkrachten, jaarrekening, etc.
 
Vanuit de MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.

Wat houdt medezeggenschap precies in?

De MR heeft twee soorten recht:

Instemmingsrecht
Dit gaat over zaken die alleen onze school aangaat en waarbij het schoolbestuur geen besluit mag nemen zonder instemming van de MR.

Het adviesrecht
De MR is adviserend bij  het vaststellen of wijzigen van het activiteitenplan of schoolplan van de school.
Om advies of instemming te kunnen geven kan de MR de achterban raadplegen. Dit zijn de ouders en het personeel.

Géén medezeggenschap 
heeft de MR over aangelegenheden die wettelijk zijn vastgelegd.

Leden van de Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit tenminste  3 ouders en 3 leerkrachten.

Voor dit schooljaar zijn dat :

Oudergeleding:
Tony de Pina Gomes
voorzitter,
lid GMR

 
Liesbeth Stallman
lid


 
Louise Poldervaart
lid

  
Personeelsgeleding:
Jacqueline Brus 
penningmeester

 
Charlotte de Klerk
lid

 
Mirjam Berkelaar
secretaris-notulist

 
 

Indien u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school.
Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr.branding@primovpr.nl

documenten en verslagen van de MR
Mocht U geïnteresseerd zijn in de MR notulen, dan kunt U deze in papieren versie in de MR map inzien. 
Indien U dit wilt, vraag dit aan een directielid of leerkracht.

uitslag enquêteTSO
Resultaten enquête Tussen Schoolse Opvang (TSO) enquête zijn klaar. Lees hier het verslag